Новини България

Smart Metering

Дистанционно мерене и автоматично подаване на данните към софтуерната система за ФМ

KАКВО Е SMART METERING? „Умното“ измерване се асоциира с технологично развити устройства за отчитане (в повечето случаи за консумацията на електричество, но също така на вода и газ), които отчитат потреблението детайлно и комуникират със система, на която данните са нужни. Характерното за тях е, че измерването е в реално време или поне на кратки интервали, регистрират се прекъсвания на доставката и евентуални проблеми с услугата, като по този начин се следи за цялостното й качество. Този тип измерване на консумацията и различни показатели дава множество възможности за доставчиците и потребителите на услугата, като конкретно за фасилити мениджъра като посредник между двете страни ползите и удобството също могат рязко да се повишат.

„Традиционна” употреба на smart metering „Традиционна“ в случая е силна дума, тъй като все още употребата на smart metering устройства и услуги не е много широко разпространена. Въпреки това най-често системата се използва за контрол, гъвкавост, ефективност и оптимизация на разходите на енергийните компании и в много случаи и на техните клиенти. Дистанционното следене на показанията, възможността за дистанционно прекъсване и включване на захранването на нередовните платци, информацията за профилите на натовареността на клиентите са опции, които спестяват различни видове разходи на компаниите и предоставят по-висока степен на контрол върху цялостната система. Освен това чрез умното измерване се появяват възможности и за предлагането на нови продукти и услуги на пазара – например предплащане на енергия, гаранции за определено ниво на качество на електроенергийните доставки и т.н. От друга страна, възможността за използване на данните за оптимизация на потреблението и постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност са плюсове, от които и самите клиенти биха могли да се възползват при определени условия.

© Кирил Хавезов
© Кирил Хавезов

ФМ и smart metering – възможности и тенденции

Възможностите и удобствата, които система от „умни“ измервателни устройства, комуникираща със системата за ФМ предлага, са в няколко основни насоки. Добра илюстрация би бил пример с бизнес парк. В подобен случай първият ефект от „умното“ измерване е във взаимоотношенията с клиентите. При предоставянето на информация за разходите им за ютилити услуги тя е коректна и прозрачна при нужда и в реално време. Вече споменатите възможности за контрол на енергийната консумация и постигане на по-висока степен на енергийна ефективност тук са двойни – веднъж на нивото на отделните наематели чрез данните за конкретната им консумация и веднъж на ниво фасилити мениджър, като се контролира цялостното потребление и се търсят начини за оптимизация. Друг вид контрол, който подобни системи позволяват, е над качеството и постоянството на услугите при следене и подаване на сигнали в реално време реакцията при изникване на проблеми или при потенциал за такива може да се ускори, а впоследствие установяването на причините да се улесни. Най-общо при следене и анализ на данните и сигналите от измервателните устройства цялостната услуга по фасилити мениджмънт може да се подобри и да доведе до повишаване на удовлетвореността на клиентите. Естествено другата страна на нещата е възможността за дистанционно управление на достъпа до услугата на някои от клиентите в случай на некоректност от тяхна страна. Следвайки изброените възможности, предимствата на системата от „умни“ устройства за отчитане с интерфейси към софтуера за ФМ са очевидни пред ръчното отчитане и прогнозиране на консумацията на ползвателите на определени сгради и съоръжения. Естествено има някои предизвикателства и проблеми при въвеждането на такава система, които са обвързани с конкретните цели и търсените резултати, както и с ИТ инфраструктурата и интерфейсите.

Необходимата ИТ инфраструктура

Максималното оползотворяване на възможностите на smart metering като цяло и конкретно при фасилити мениджмънта е обвързано с три последователни процеса – събиране на данните, обработване и съхраняване на данните и употреба на данните в анализи и справки. Предизвикателствата идват от разнообразните технологични и мениджърски решения, които трябва да бъдат направени. Бързо променящите се стандарти поставят проблема на какво ниво и на каква цена трябва да са устройствата. Това е обвързано с второто предизвикателство, тъй като конкретната цел е smart metering уредите да са „подчинени“ на системата за ФМ, трябва да има интерфейси между тях и самата система. За различните устройства обаче има различни стандарти и формати на информацията и съответно различни протоколи за комуникация с външни системи. За да функционира нормално системата, тези протоколи трябва да са съвместими със софтуера и информацията да мигрира успешно и с минимални загуби и/или грешки. Накрая при инсталацията на устройствата трябва да се определят опциите и настройките, които ще бъдат нужни за бъдещата работа. Целта е необходимата информация да бъде покрита, но да няма излишъци от информация и нещата да са оптимално опростени.

Основни въпроси преди въвеждането на smart metering практики

Няколко са ключовите неща, които изискват внимание преди избора и стартирането на интегрирана система за „умно“ измерване. На първо място стои въпросът за вида на устройствата и стандартите, с които те работят. Както бе споменато, тези стандарти трябва да се интегрират със софтуера за ФМ и форматът на данните трябва да се унифицира. Второ, в зависимост от мащаба на проекта инвентаризацията на самите устройства ще изисква определени усилия, планиране и разходи. След като проблемите с избора и инвентаризацията на устройствата са решени, идва ред на въпросите, свързани с употребата им. Трябва да се изберат променливите за следене и необходимата че

стота на измерване. От тези променливи се залага и кои данни и как да бъдат съхранявани. Едно от основните предимства на smart metering е възможността за дистанционни и/или автоматични реакции. В този смисъл е нужно да се определи има ли автоматични реакции при определени сигнали и в кои случаи (например да се прекъсва ли автоматично захранването, ако има данни за проблеми с електричеството). Ръководните принципи при въвеждането на smart metering и интегрирането в ФМ софтуера трябва се базират върху търсените ефекти: повече удобство, ефективност и контрол за фасилити мениджъра, подобряване на услугите за клиентите и намаляване на разходите и грешките. „ Венцислав ТОПУЗОВ