Building Management System

Система за сградна автоматизация (BMS)

УСПЕШНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на подобна система е необходимо точно познаване на конкретните и специфични нужди, изисквания и предпочитания, както и ясен и точно дефиниран начин на работа на всяко помещение или групи помещения в конкретната сграда или група от сгради. Въпреки голямото разнообразие на предлаганите системи за сградна автоматизация, принципите и методите,
по които те се изграждат, са сходни – от функционална гледна точка системите изпълняват еднакви функции. Различия между отделните реализирани системи се наблюдават по отношение на реализацията на алгоритмите, заложената в тях логика и конкретните средства за автоматизация. Приложения на системите за сградна автоматизация (BMS) са:

 • Хотели
 •  Офиси, публични и административни сгради
 •  Фармацевтична индустрия
 •  Здравни центрове
 •  Образователни институции
 •  Производствени сгради и др.
  Основните функции на една цялостна BMS система биха могли да бъдат сравнително широко дефинирани:
 • Управление на микроклимата – на базата на сензори, разположени в помещенията, системата генерира управляващи въздействия, насочени към достигане на конкретни задания, подавани към климатични камери, вентилатори или други елементи от системата за климатизация. Заданията се формират централизирано или локално в зависимост от наличието (или липсата) на хора в помещенията. Управлението може да бъде реализирано в зависимост от натоварванията, типа на помещенията, годишните сезони, конкретни климатични условия или спрямо други, посочени от потребителя фактори.
 • Подгряващи и охладителни системи – тези елементи от системата за сградна автоматизация (BMS) са ангажирани с осигуряване на необходимите количества топло- или хладоносители в зависимост от нуждите на системата за управление на микроклимата. От друга страна, се управлява и затоплянето на вода, необходима за санитарните помещения, кухни, стаи и други помещения в сградата. Съобразно разхода, годишните времена и външните климатични особености (температура) се гарантира максимално гъвкаво управление на подгревателите. Управлението спомага работата на тези обекти да бъде динамична, съобразена с
  нуждите на съответните консуматори, като по този начин се гарантира значително по-дълъг живот на съоръженията. Намаляват разходите за тяхната поддръжка
  и експлоатация.
 • Вентилационни системи – свързани са с доставката на свеж въздух към помещенията, директно свързани със системата за управление на микроклимата. Осигурява довеждане и отвеждане на въздух от и до натоварените помещения
 • Осветителни системи – осигурява и гарантира оптимална осветеност в управляваните помещения съгласно предвидени графици за конкретни помещения или групи от помещения в сградите. Възможно е и автономно управление на отделните помещения в зависимост от нуждите на потребителите.
 • Управление на консумацията на електрическа енергия – посочените по- горе елементи от системата за сградна автоматизация, както и алгоритмите за управление дават възможност системата да работи в максимално гъвкави режими. Естествено следствие от тези режими е намалената консумация на електрическа енергия, а оттук – и по-ниски експлоатационни разходи за отделните физически агрегати в системата.
 • Централизирани операторски станции за управление и контрол – посредством тези станции операторът осъществява достъп до отделни елементи или модули от системите, осъществява централизирано управление на системата. Операторската станция осигурява големи възможности за следене и запис на информация от отделните потребители, изведени под формата на динамични цветни графики. Освен дефинираните по-горе функции, системите за сградна автоматизация се характеризират и с някои допълнителни и спомагателни функции. Такива са например функции, свързани с други системи за управление, използващи част от ресурсите на BMS (терминали, операторски станции,
  табла и др):
 • Системи за управление на достъпа – в операторските станции на системите за сградна автоматизация е възможно извеждане на алармени сигнали, сигнали за непозволен достъп до отделни помещения. Възможно е използването на ресурсите за запис на данни, статистика и други функции на системите за управление на достъпа.
 • Противопожарни системи – възможна е структура на BMS, при която сигналите на противопожарните системи да се подават към операторските станции, където да бъдат локализирани местоположенията на точките с възникнал пожар. Дава възможност за  хронологичен запис на информация от тази система.

untitledСтруктура на BMS системите
Принципна схема на една BMS система е дадена на фиг.1. Там ясно са отделени различните структурни нива на системата. В основата на тази система (полева автоматика) стоят съоръженията и апаратурата на системите за климатизация, отопление и охлаждане и вентилационните системи. Върху тези елементи, заложени в етапа на проектиране на конкретната сграда, се извършва изграждането на конкретната система за сградна автоматизация. На това ниво от системата са разположени регулиращите органи, изпълнителните механизми, контролери, магистрали за пренос на данни. На следващото ниво (комуникация) в системата са разположени контролери от по-висок клас – концентратори, мрежови контролери. Посредством това ниво се осъществява преносът на данни между полевата автоматика и следващото супервайзорно ниво (управление и контрол). Управлението на цялата система за сградна автоматизация може да бъде разпределено в няколко операторски станции с различни нива на достъп. Съществува вариант за достъп до системата и през интернет. Освен споменатите вече автоматични режими, за системите за сградна автоматизация е характерен и ръчен режим на управление, при който операторът определя директно заданията на контролерите, стоящи на първото ниво в структурната схема. При този вариант контролерите на полевата автоматика поддържат управлението при отпадане на BMS системата. Вследствие на приведеното описание на BMS могат да бъдат изведени характерните предимства и ползи от подобен род системи:

 •  Икономия от поддръжка на сградата
 • Намаляване на текущи загуби от подгряване, охлаждане, осветление
 • Икономия на електрическа енергия
 • Достъпен и бърз начин за откриване на повреди и начини за отстраняването им
 • Повишаване на комфорта в сградата
 • Повишаване нивото на сигурност в сградите
 • Повишаване стойността на самите сгради вследствие изпълнението на система за сградна автоматизация.

От представените по-горе характеристики на системите за сградна автоматизация (BMS) стават видни и основните причини за все по-големия интерес към подобни решения, тяхното внедряване и все по- бързо и повсеместно налагане.

Веселин ВАСИЛЕВ, „Гриком“