Новини България

Икономика на недвижимата собственост

Откритата през 2007 г. катедра ще приеме първата група бакалаври, които ще специализират в управление на недвижимите имоти

В ТАЗГОДИШНАТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА кампания Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) представи на образователния пазар нова специалност – „Икономика на недвижимата собственост“. В първи и втори курс ще се изучават задължителни и избираеми общообразователни учебни дисциплини от професионално направление „Икономика“. В трети курс сред учебните дисциплини на бакалавърската програма ще попаднат: Въведение в икономиката на недвижимата собственост, Териториални устройствени планове, Иновации в строителството, Вещно право, Застраховане на недвижими имоти, Логистични системи, Мениджмънт, Борсова търговия, Количествени методи и модели, Финансово счетоводство, Цени и ценообразуване, Системи за управление на качеството, Банково дело, Индустриални отношения, Икономика на природоползването, Иновации, Управление на човешките ресурси, Управленски информационни системи, Мотивация и стимулиране на труда в агенции за недвижими имоти. В четвърти курс задължителни и избираеми специални дисциплини ще са: Пазар и маркетинг на недвижими имоти, Основи на градоустройството и строителството, Управление на недвижима собственост, kk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование Управление на работа с клиенти и колеги, Анализ и планиране на дейността на агенции за недвижими имоти, Управление на човешки капитал в агенции за недвижими имоти, Организирани пазари на недвижими имоти, Предприемачество в сферата на недвижими имоти, Финансиране и инвестиции в недвижими имоти, Търговия с недвижими имоти, Оценяване и ценообразуване на недвижими имоти, Контролинг на операции с недвижими имоти, Управление на риска при сделки с недвижими имоти, Посредничество в търговията с недвижими имоти, Управление на експлоатацията на сгради, Финансов анализ на агенциите за недвижими имоти. Очакванията на бизнеса към „Икономика на недвижимата собственост“ са, че бакалавърската програма ще подготвя квалифицирани анализатори на пазара на недвижими имоти; консултанти по управление на недвижима собственост; мениджъри на корпоративни недвижими имоти; експерти по създаване и управление на портфейли от недвижими имоти; оценители на собственост; риск-мениджъри по инвестиране в недвижими имоти; консултанти по взаимни (ипотечни) фондове и по финансиране на инвестициите.

„Учебният план по специалността е съпоставим с тези на престижните европейски и щатски икономически университети, а дипломираните бакалаври ще могат да продължат образованието си в желана от тях магистърска програма, като е планирана и магистратура „Икономика на недвижимата собственост“, заявяват от УНСС. Според специалистите в сферата на недвижимите имоти студентите от специалността трябва да придобият умения за анализи на пазара на недвижими имоти, на дейностите и на финансовите резултати на агенциите за недвижими имоти, на ценообразуването и други, както и умения за прогнозиране на конюнктурата на пазара на недвижими имоти, за обосновка на решенията за инвестиране в недвижимо имущество и други умения. В следващия брой четете представяне на подобни специалности в други университети в страната.
доц. др. Йорданка ЙОВКОВА
ръководител катедра „Икономика на
недвижимата собственост“ в УНСС