Новини България

Енергиен мониторинг на обществени сгради

Проектът по програма „Интелигентна енергия за Европа” цели общата запознатост
по отношение на енергийните характеристики на сградите

ke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИПСАТА НА ИНФОРМАЦИЯ за действителното състояние насградния фонд по отношение на енергийното представяне на обектите е пречка за предприемане на максимално ефективни мерки за намаляване на енергийната консумация в сградите. Пълното наименование на европейския проект DATAMINE е „Мониторинг на енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради чрез данните от енергийното им сертифициране”. Той се реализира по програма „Интелигентна енергия за Европа” и цели именно повишаване на общата запознатост по отношение на енергийните характеристики на сградите чрез използване на процеса по енергийното им обследване и сертифициране като източник на информация. DATAMINE стартира в началото на 2006 г. и е с продължителност от три години. В проекта участват 12 страни – членки на ЕС. Партньор от българска страна е Софийската енергийна агенция – СОФЕНА. DATAMINE е със специфична насоченост към действащата директива на Съюза за енергийните характеристики на сградите (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD), която определя необходимостта от издаването на сертификати за енергийното представяне на сградите на територията на ЕС. Опитът показва, че директивата все още не е възприета и адаптирана в някои страни – членки на ЕС. В това отношение България има значителен напредък чрез действащия Закон за енергийна ефективност и прилежащите наредби. За целите на проекта се предвижда да бъдат осъществени 12 модела за събиране на данни и мониторинг в страните – участници в проекта. Процесът по събиране и анализ на информацията ще бъде предварително тестван в малък обхват във всяка страна. Всеки такъв модел ще има своя собствена структура и особености по отношение на вида на използваните сертификати, методите за събиране на данни и мониторинговите цели. Така всеки участник в проекта ще представи своите дейности по сертифициране, както и ключовите участници в процеса.

Част от очакваните резултати от проекта са свързани със:

 •  сформиране на хармонизирана обща европейска структура за събиране на данни и оценка по отношение на енергийното
 • представяне на сградите сравнение на методите за събиране на данни и мониторингови схемi
 • извличане на изводи и заключения от опита по изпълнение на отделните проекти с цел бъдеща реализация на
 • съгласувана система за мониторинг на национално и европейско ниво
 • създаване на основа за реализиране на по-стройни и ефективни програми за
 • повишаване на енергийното представяне на сградния фонд
 • създаване на софтуерен инструмент за рактичен анализ на събраните данни.
  Очакваните резултати от проекта са добра предпоставка за формирането на хармонизирана система за мониторинг на сградния фоklнд на местно, национално и европейско ниво. Информацията за сградите, която ще се анализира, е разделена в няколко категории – общи данни, характеристики на сградната обвивка, на инсталациите и др. Специфичните характеристики като консумация на енергия, коефициент на топлопреминаване и други могат да се използват в базата данни, събрани по изчислителен или оперативен метод в процеса на енергиен одит. Последващият анализ ще се осъществява главно посредством т.нар. Analysis tool, който се изгражда на основата на достъпния софтуерен продукт Excel. Националният проект, който се осъществява от агенция СОФЕНА, цели събиране, анализ и мониторинг на енергийните характеристики на общинските сгради в България – училища, детски градини, социални домове, офиси и др. Обхватът и специфичните цели на българския модел са свързани с оценка на енергийното представяне на възможно най-голям брой общински сгради в България, анализ на методите по сертифициране и мониторинг, оценка на основните енергийни показатели, оценка състоянието на сградния фонд, изчисляване и оценка на екологичните ползи, анализ на енергоспестяващите мерки в сградите – по ефективност, вид, популярност, цена и др. Основните предпоставки за успешен резултат са свързани с действащото законодателство по енергийна ефективност, големият потенциал за извършване на енергийни одити и мониторинг на сградния фонд в страната, както и добрите практики, ноу-хау, опит и идеи на агенцията. СОФЕНА си сътрудничи и получава подкрепа от държавната Агенция по енергийна ефективност, общинските власти и др. 
  инж. Божидар ИВАНОВ,
  СОФЕНА