Условия за ползване

Общи условия за използване на интернет сайта facilities.bg

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайта facilities.bg. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Пъблик сървисис” ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 2. „УСЛУГА/УСЛУГИ” на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- участие в коментарните секции на сайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на сайта;
- получаване на електронни email-бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.
 3. „ПАРТНЬОР” е всяко лице, с което „Пъблик сървисис” ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРИТЕ стоки и услуги.

II. Общи разпоредби

 1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на УСЛУГИТЕ на сайта и „Пъблик сървисис” ООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.
 2. При добавяне на мнение/коментар към някой от публикуваните материали, Вие се съгласявате да спазвате добрия тон. „Пъблик сървисис” ООД не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта facilities.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и ще доведе до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

 1. „Пъблик сървисис” ООД се ангажира да гарантира
 неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 2. „Пъблик сървисис” ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Пъблик сървисис” ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. Органичаване на отговорността

 1. „Пъблик сървисис” ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта facilities.bg вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Пъблик сървисис” ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт
 2. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Пъблик сървисис” ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
„Пъблик сървисис” ООД не носи отговорност за пълнотата и достоверността на информацията, съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 3. „Пъблик сървисис” ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

 1. „Пъблик сървисис” ООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
- Достъп до новини, интервюта и публикации от архива на facilities.bg;
- Коментиране под публикуваните новини/интервюта/публикации, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители.
 2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадат индивидуален потребителски профил. В потребителския профил, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация.
 3. „Пъблик сървисис” ООД си запазва правото да прецени дали да предостави потребителски профил/акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
 4. „Пъблик сървисис” ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта facilities.bg.

VII. Промени

 1. „Пъблик сървисис” ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
 2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *